Facebook Pixel

Amante

AMANTE to marka oparta na wiedzy i doświadczeniu zaczerpnięta z OCCHIELLO. Naszym celem jest chęć pokazania mężczyznom w Polsce, że szycie miarowe to nie tylko domena najlepiej zarabiających.

Poprowadzimy Cię kompleksowo, przez cały proces tworzenia garnituru. Zaletami takiego podejścia do krawiectwa jest możliwość dopasowania kroju oraz wybór najlepszego rozwiązania do Twojej sylwetki. 

AMANTE to precyzja, lekkość i doskonałe jakościowo, włoskie tkaniny, a także najwyższej klasy dodatki.

WYSYŁKA W Około 3-14 dni roboczych

KOSZT WYSYŁKI 12.99 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 599,00 PLN

Produkty 24

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Produkty 24

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Amante

Warszawa

tel.: +48 663060293

Wysyłka

Wszystkie zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy InPost z możliwością dostarczenia produktu do domu kurierem bądź do paczkomatu. Standardowy czas wysyłki wynosi około 3 dni roboczych, a przy spersonalizowanych zamówieniach może wynieść on około 14 dni roboczych.

Zwroty

Zakupiony towar, nienoszący śladów użytkowania, może zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Towar wraz z paragonem bądź fakturą, a także oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zakupu powinien zostać przesłany na adres: 

Amante
Concept Store Izabela Janachowska
ul. Chocimska 16
00-791 Warszawa

Zwrot należności zostanie wykonany na konto bankowe podane w oświadczeniu w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zwrotu.

Produkty spersonalizowane nie podlegają możliwości zwrotu ani wymianie. Prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://weddingdream.shop/marketplace/seller/profile/shop/Amante, zwanego dalej „Sklepem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest James Button Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ulicy Cybernetyki 10, wpisana od rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540937, posiadająca NIP: 5213687868, REGON: 360717420, wysokość kapitału zakładowego 131 550,00, dokonująca sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwana dalej „James Button”. Zakres zbierania danych: James Button zbiera dane osób korzystających ze Sklepu, w szczególności rejestrujących Konto i składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, a w szczególności: imię i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adres dostawy, jak również numer telefonu. W celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych. James Button przetwarza dane osobowe Klientów, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. James Button przetwarza dane osobowe Klientów, gdy jest to niezbędne do marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia , w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy James Button zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres James Button. James Button zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a James Button. Do danych osobowych zbieranych przez James Button mają bezpośredni dostęp upoważnieni pracownicy lub współpracownicy James Button oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Klient może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych następującym podmiotom w celach marketingowych: partnerzy biznesowi James Button, świadczeniodawcy James Button. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. James Button oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż James Button, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: ING Bank Śląski S.A. Twisto Polska sp. z o.o. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).