Facebook Pixel

Súa Inicial

Sua Inicial ceni sobie indywidualizm, dlatego tworzy produkty jedyne i niepowtarzalne. Ideą marki jest tworzenie galanterii, która dzięki personalizacji stanie się funkcjonalnym dodatkiem nadającym indywidualnego charakteru. Wszystkie modele tworzone są ręcznie w Polsce ze skór naturalnych.

WYSYŁKA W 10 dni roboczych

KOSZT WYSYŁKI 18.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 400.00 PLN

Produkty 22

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Produkty 22

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Súa Inicial

Warszawa

tel.: 602648626

Wysyłka

Czas realizacji wynosi do 10 dni roboczych.

Zamówione towary wysyłane są Zamawiającemu za pomocą przesyłki kurierskiej DPD, Schencker adres podany w zamówieniu, lub Poczty Polskiej.

W okresie Świąt/Black Friday czas realizacji może wydłużyć się do 22 dni roboczych. 

Usługodawca wyłącza jednocześnie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, swoją odpowiedzialność z tytułu opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu umowy sprzedaży. W szczególności, w przypadku umów zawieranych z Klientami korporacyjnymi, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy sprzedaży, w tym z tytułu opóźnienia lub zwłoki w jej wykonaniu ograniczona jest do przypadków, gdy powyższe nastąpiło z winy umyślnej Usługodawcy. Jeżeli Usługodawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia z przyczyn wykraczających poza sferę jego wpływu – tj. np. z przyczyn leżących po stronie dostawców, przewoźników lub z powodu wydarzeń siły wyższej – jest on uprawniony do odstąpienia od umowy za jednoczesnym zwrotem ewentualnie uiszczonych przez Zamawiającego płatności. Odstąpienie dokonuje się przez złożenie drogą e-mailową stosownego oświadczenia wobec Zamawiającego.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.

Zwroty

Prosimy o rozważne zakupy - personalizowane zamówienia nie podlegają zwrotom oraz wymianom. 

 

Ochrona danych osobowych: Korzystanie z naszej strony internetowej z reguły możliwe jest bez ujawniania danych osobowych użytkownika. Jeżeli w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej (tj. już w trakcie korzystania ze strony – np. przez wypełnianie formularza kontaktowego lub formularza zamówienia – lub po zakończeniu korzystania ze strony, np. poprzez nawiązania kontaktu innym sposobem niż przy pomocy programów zainstalowanych na stronie) użytkownik udostępnia swoje dane osobowe wyłącznie w sposób dobrowolny, przy czym, brak podania niezbędnych danych uniemożliwi realizację zamówienia. Przez udostępnienie swoich danych osobowych użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w opisanym poniżej zakresie – chyba że z jego wyraźnego oświadczenia wynika, że takiej zgody nie wyraża. Udostępniane dane osobowe przetwarzane są z dochowaniem najwyższej staranności, w szczególności z dochowaniem wymogów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) i innych aktów prawnych zawierających przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, wymogów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami), a także wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych jest Usługodawca, tj. firma “Súa Inicial Dacjana Porazińska.“ (dokładne dane usługodawcy zob. w zakładce „Kontakt“). Dane osobowe użytkowników, którzy dane te udostępnili za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przetwarzane są w systemie informatycznym Usługodawcy na serwerach i nośnikach danych znajdujących się na terytorium Polski oraz częściowo w formie papierowej (dokumentacja rachunkowa). Osobą kontaktową u Usługodawcy, odpowiedzialną za dane osobowe (administratorem bezpieczeństwa informacji) jest pani Dacjana Porazińska, z którą należy kontaktować się za pośrednictwem Sklepu (zob. w zakładce kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego). Dane osobowe udostępniane przez użytkowników nie będą przekazywane przez usługodawcę jakimkolwiek podmiotom trzecim w jakimkolwiek celu bez wyraźnej zgody użytkownika, którego dane te dotyczą. Wyjątek stanowi przekazywanie danych osobowych na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Zob. ponadto informacje zamieszczone poniżej w pkt. „Przetwarzanie danych technicznych“, „Cookies“, „Google Analytics“ oraz „Wtyczka Facebook’a “. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Usługodawca zwraca jednak uwagę na fakt, że komunikacja drogą elektroniczną (w szczególności w przypadku przesyłania wiadomości nieszyfrowaną pocztą elektroniczną) nigdy nie jest zupełnie wolna od zagrożenia dostępem nieupoważnionych osób trzecich do przekazywanych informacji. Uprawnienia użytkownika: Użytkownik może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy informacji, czy i jakie dotyczące go dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę, a także od kiedy i w jakim celu są one przetwarzane oraz może żądać sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli dane te są nieprawdziwe, niekompletne lub nieaktualne.  Użytkownik może również w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania przez Usługodawcę dotyczących go danych osobowych. Jeżeli nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania, usługodawca niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania. Zakres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych pomiędzy Usługodawcą a danym użytkownikiem (Usługobiorcą). Po ustaniu stosunku  prawnego dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu dokonania rozliczeń z tytułu tego stosunku prawnego, a także w zakresie w jakim jest to konieczne do wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z Usługi (w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o takim niedozwolonym korzystaniu). Usługodawca może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców: nazwisko i imiona, adres do korespondencji, adresy elektroniczne. W innych celach oraz w innym zakresie niż te wskazane powyżej, dane osobowe użytkowników przetwarzane będą wyłącznie za ich wyraźną zgodą lub na podstawie szczegółowych przepisów prawa uprawniających do takiego przetwarzania. Usługodawca zwraca jednocześnie uwagę na fakt automatycznego zbierania i przetwarzania niektórych danych technicznych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkowników ze strony internetowej usługodawcy i określonych poniżej, w punkcie „Przetwarzanie danych technicznych“. Ochrona prywatności Usługodawcy: Wykorzystywanie danych Usługodawcy wskazanych w zakładce „Kontakt“ przez osoby trzecie (nie-usługobiorców) w celu przesyłania informacji handlowych bez wyraźnego żądania Usługodawcy jest niedozwolone. Usługodawca zastrzega sobie podejmowanie kroków prawnych w przypadku nadsyłania mu niezamawianych informacji handlowych, np. w drodze tzw. spammingu. Przetwarzanie danych technicznych: Usługodawca automatycznie przetwarza w plikach logowania serwera (Server Log Files) informacje, które przekazuje serwerowi Usługodawcy przeglądarka użytkownika. Są to w szczególności: typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, uprzednio odwiedzana strona internetowa (Referrer URL), nazwa hosta łączącego się komputera (adres IP), czas (data i godzina) żądania serwera. Powyższe dane nie pozwalają Usługodawcy na identyfikację konkretnych osób. Zestawienia powyższych danych z innymi źródłami danych nie dokonuje się. Ponadto, powyższe dane są kasowane po zbadaniu ich do celów statystycznych. Ciasteczka (Cookies): Strony internetowe Usługodawcy korzystają w wielu miejscach z tzw. ciasteczek (Cookies). Służą one temu, by ofertę Usługodawcy uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczniejszą. “Ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika przez jego przeglądarkę. Większość z używanych przez usługodawcę “ciasteczek” to tzw. “ciasteczka sesji” (Session Cookies). Są one automatycznie kasowane po zakończeniu odwiedzania strony internetowej Usługodawcy. Ciasteczka nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika odwiedzającego stronę i nie zawierają żadnych wirusów. Newsletter: W celu otrzymywania newslettera oferowanego na niniejszych stronach należypodać aktualny adres e-mail oraz dane umożliwiające weryfikację, że zamawiający jest posiadaczem podanego adresu e-mail lub że jego posiadacz wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są pozyskiwane ani przetwarzane. Zgoda na przetwarzanie danych niezbędnych do wysyłania newslettera może być w każdym czasie odwołana. Google Analytics:
 Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci oferowanej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, tj. plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które to pliki umożliwiają analizę sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej. Dane generowane przez ciasteczko dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP odwiedzającego stronę) przesyłane są do serwera Google położonego w USA i są tam zapisywane. Google wykorzystuje te dane do dokonania analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników, do generowania raportów dotyczącej aktywności na stronie i przeznaczonych dla usługodawcy oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google przekazuje zgromadzone w ten sposób dane na rzecz podmiotów trzecich, o ile podmioty te zostały przez Google powołane do przetwarzania danych lub jeżeli istnieje taki prawny obowiązek. W żadnym razie Google nie zestawia adresu IP użytkownika z innymi dotyczącymi go danymi osobowymi. Użytkownik może wyłączyć stosowanie ciasteczek przez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. W takim przypadku nie ma jednak gwarancji, że wszystkie funkcje tej strony internetowej będą działały w pełnym zakresie. Korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie przez Google w/w informacji w w/w sposób i do w/w celów. Wtyczka Facebook’a (Facebook Plugin):
 Niniejsza strona internetowa korzysta z wtyczek (Plugin’ów) sieci społecznościowej facebook.com, oferowanej przez Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki oznaczone są logiemFacebook’a lub wzmianką: “Facebook Social Plugin”. Wywołanie strony internetowejzawierającej wtyczki Facebook’a powoduje automatyczne połączenie z serwerami Facebook’a. Treść zawarta we wtyczkach przekazywana jest automatycznie do przeglądarki użytkownika i włączana przez tę przeglądarkę do treści przeglądanej strony internetowej.Przez włączenie wtyczki Facebook otrzymuje informację o wywołaniu przez użytkownika określonej strony internetowej. Jeżeli dany użytkownik jest zalogowany w Facebook’u odwiedzenie danej strony internetowej może być odnotowanie na koncie w Facebook’u. W przypadku podjęcia interakcji z wtyczką, np. poprzez kliknięcie na ikonę “Lubię to!”, odpowiednia informacja przekazana zostanie przez przeglądarkę użytkownika do serwera Facebooka i zostanie tam zapisana. Cel oraz zakres przekazywania danych do Facebook’a oraz dalszego ich przetwarzania przez Facebook’a, a także uprawnienia użytkowników i możliwości zmiany ustawień w celu zwiększenia ochrony prywatności określone zostały w polityce prywatności Facebook’a. W przypadku, gdy użytkownik niniejszej strony nie życzy sobie, aby Facebook zbierał za jej pośrednictwem dane o tym użytkowniku, powinien on przed odwiedzeniem tej strony wylogować się ze swego konta na Facebook’u. Dalsze informacje: 
Państwa zaufanie jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego w każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji w kwestiach przetwarzania Państwa danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie, które nie znalazły wyjaśnienia w zamieszczonych powyżej informacjach, prosimy o kontakt z administratorem bezpieczeństwa danych wskazanym powyżej.