Facebook Pixel

Wydawnictwo Zielona Litera

Wydawnictwo Zielona Litera jest nową marką na polskim rynku wydawniczym. Specjalizujemy się w wydawaniu najpiękniejszych książek dla dzieci, poradników, beletrystyki oraz planerów i notatników.

WYSYŁKA W 1-2 dni

KOSZT WYSYŁKI 9,99 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 99,00 PLN

Produkty 2

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Produkty 2

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Wydawnictwo Zielona Litera

ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań

tel.: (48)61 659 37 55

Wysyłka

Dostawa  

1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.   
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.   
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2.   
5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.   
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.    
7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.   
8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.   
9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.   
10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.   
11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Zwroty

Odstąpienie od Umowy sprzedaży   

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.   
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Polityka prywatności i plików cookies

 

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na stronach internetowych i w sklepie internetowym firmy Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o..

 

§ 1Definicje Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: Administrator - Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., (w skrócie ŚWDM) z siedzibą w Poznaniu (61-245) przy ul. Chartowo 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000095729, posiadająca NIP: 778002124, REGON: 632019444’), tel.: 61 659 37 04, adres e-mail: sekretariat@swietywojciech.pl.

Strony – strony internetowe firmy ŚWDM. Sklep internetowy – sklep internetowy ŚWDM www.swietywojciech.pl.\">http://www.swietywojciech.pl.">www.swietywojciech.pl.

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Stron lub Sklepu internetowego.

Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 

§ 2Dane osobowe Użytkownik, który korzysta ze Stron potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz zrozumienie jej treści, a także wyraża zgodęna wykorzystywanie podanych danych osobowych zgodnie z tą Polityką. Klient, który korzysta ze Sklepu internetowego  potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu Sklepu oraz niniejszej Polityki prywatności oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych danych osobowych zgodnie z  Polityką prywatności. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator (ŚWDM). Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie udostępnianychna Stronach i w Sklepie internetowym formularzy: kontaktowego, rejestracyjnego, zmówienia towaru/usługi lub zapisu na newsletter.  Zakres pozyskiwanych danych osobowych obejmuje:  imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia na towaryi usługi przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży towarów i usług z oferty Administratora (w tym również do wystawienia faktury VAT dokumentującej zakup) oraz dostarczenia Klientowi zamówionego towaru. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi (na wskazany adres email) newsletter-a. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem osobom zainteresowanym uzyskaniem informacji, w tym również, na życzenie Klienta, o ofercie Administratora. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracyjnego przetwarzane są w celu utworzenia Konta Użytkownika i zarządzania nim. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez użytkownika działania, do którego przeznaczony jest dany formularz. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia, sprzedaży towarów i usług oraz korzystania z innych usług oferowanych przez Administratora. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy do udostępnienia danych obligują Administratora przepisy prawa. Dane osobowe  gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznychi organizacyjnych oraz przy zastosowaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.   Administrator zastrzega, iż zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych może powierzyć (na podstawie zawartej umowy) przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Klientów innym firmom w celach związanych z: przechowywaniem danych na serwerze, serwisowaniem, utrzymaniem funkcjonalności Stron i Sklepu internetowego, korzystaniem z systemu mailingowego w zakresie oferty handlowej ŚWDM, realizacji zleconych usług ( w tym związanych z dostarczaniem zamówionych przesyłek) oraz z obsługą systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencjęz Użytkownikiem, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia, wyjaśniać reklamacje i udoskonalać swoje usługi. Podany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, numer telefonu lub inne wskazane przez Użytkownika formy kontaktu mogą zostać użyte przez Administratora do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Na Stronach Administratora działa zautomatyzowany system przetwarzania, m.in. profilowanie, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika, dopasowanie prezentowanych treści do zainteresowań użytkownika oraz dostarczanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej. System ten jest zintegrowany ze Sklepem internetowym, a każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw. Każdemu Użytkownikowi  przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli klient uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Administrator wykonuje żądanie Użytkowników dotyczące ich praw bez zbędnej zwłoki. Usunięcie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych będzie miało wpływ na świadczone przez Administratora usługi i może skutkować uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówień i świadczenia usług,  zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, w przypadku zrealizowania sprzedaży przez okres wynikający z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości, a w zakresie marketingu i promocji produktów i usług do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.  Strony Administratora mogą zawierać odnośniki do stron internetowych innych firm. Administrator nie ponosi odpowiedzialności  za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i zaleca Użytkownikom zapoznanie się z tą polityką po wejściu na te strony.  

§ 3Pliki cookies Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych  oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Administrator zbiera zarówno pliki cookies „stałe”, jak i „sesyjne”. Cookies „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Stron i Sklepu internetowego przez Użytkownika może być utrudnione lub uniemożliwić korzystanie z usług na nich oferowanych. Administrator korzysta z poniższych rodzajów plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnychw ramach Sklepu internetowego, np. pliki cookies uwierzytelniające wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywanedo wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu, „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron i Sklepu internetowego, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystaniez odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.  

§ 4Inne technologieAdministrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Stron: piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebookui prowadzenia działań remarketingowych, kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5Logi serwera Korzystanie ze Stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są Strony oraz do serwerów związanych z realizacją zleconych usług. Każde zapytanie skierowane do serwerów zapisywane jest w ich logach. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas z serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane są i przechowywane na stosownych serwerach . Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stronami, diagnozowania problemów związanych z pracą serwisów i analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa.

§ 6 Postanowienia końcowe W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik możne kontaktować sięz Inspektorem Ochrony Danych: Dorota Grzenkowicz, e-mail: daneosobowe@swietywojciech.pl., telefon: 61 659 37 83. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 9 maja 2018r. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionego tekstu na Stronach i w Sklepie internetowym.