Facebook Pixel

inkdast - obrazy, plakaty

W naszej ofercie znajdą Państwo obrazy drukowane na płótnie oraz plakaty pamiątkowe i dekoracyjne. Zarówno obrazy jak i plakaty są dostępne w formie gotowych wzorów, ale również personalizowanych produktów: fotoobrazów lub fotoplakatów z Twojego zdjęcia lub kolażu zdjęć. 

WYSYŁKA W 48

KOSZT WYSYŁKI 10.99 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 200.00 PLN

Nie możemy odnaleźć pasujących produktów do zaznaczenia.

inkdast - obrazy, plakaty

ul. Derdowskiego 24, 05-501 Piaseczno

tel.: 733319895

email: inkdast@gmail.com

Wysyłka

Zamówienia wysyłamy firmą kurierską Inpost oraz Pocztą Polską, a także wysyłamy do Paczkomatów Inpost. Po zakupie gotowego produktu towar jest wysyłany od nas przeważnie w ciągu 24-48 godzin (w dni robocze). 

W przypadku fotoobrazów, fotoplakatów czy innych produktów personalizowanych w pierwszej kolejności czekamy na zdjęcia od Kupującego. Po otrzymaniu zdjęć podstawiamy je do zakupionego wzoru/wymiaru i odsyłamy do akceptacji Kupującego. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji dopiero po ostatecznej akceptacji projektu. 

W przypadku produktów gotowych (np. gotowe obrazy) można dokonać zwrotu w ciągu 14 dni, natomiast w przypadku produktów personalizowanych (np. fotoobrazy) zwrot produktów nie jest możliwy. Z tego względu bardzo ważne jest uwzględnienie wszystkich uwag, wątpliwości na etapie przygotowania projektu. 

Zwroty

Zwroty

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient, który jest konsumentem, który dokonał zakupu naszych produktów, może w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres tj.: System-Bud (Inkdast) 05-501 Piaseczno, Derdowskiego 24 lub też mailowo na adres: inkdast@gmail.com Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument ma obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres przed upływem tego terminu.   Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do konsumenta. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

Jeżeli konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W wypadku odstąpienia konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.  

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

Prawo odstąpienia od umowy NIE PRZYSŁUGUJE Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od Umowy NIE PRZYSŁUGUJE Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Jeżeli Klient będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi odpłatnej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Adres do zwrotu

Adres: Piaseczno 05-501 Derdowskiego 24

Email: inkdast@gmail.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez firmę System-Bud

2. Administratorem danych jest Łukasz Piekarniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą System-Bud Łukasz Piekarniak z siedzibą w Piasecznie (05-501), ul. Derdowskiego 24, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 1231094639, REGON: 144825849, zwany dalej System-Bud "Inkdast".  

3. Dane osobowe zbierane przez System-Bud "Inkdast" za pośrednictwem weddingdream.shop są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.  

4. System-Bud "Inkdast" dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających sklep.

 

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna  

1. System-Bud "Inkdast" zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami. 

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku składania zamówienia w serwisie weddingdream.shop, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

3. W przypadku składania zamówienia Klient podaje następujące dane:   a) adres e-mail;   b) dane adresowe:   a. kod pocztowy i miejscowość;   b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.   c) imię i nazwisko;   d) numer telefonu.  

4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:   a) firmę Przedsiębiorcy;   b) numer NIP. 

5. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.  

6. Przekazanie danych osobowych do System-Bud "Inkdast" jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem weddingdream.shop, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych powyżej danych uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub zawarcie umowy.

 

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?  

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta System-Bud "Inkdast" przy realizacji zamówienia. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom System-Bud "Inkdast" co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).   a) Podmioty przetwarzające. System-Bud "Inkdast" korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie System-Bud "Inkdast". Należą do nich m.in. usługi księgowe, firmy kurierskie.   b) Administratorzy. System-Bud "Inkdast" korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.  

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:   a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez System-Bud "Inkdast" tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić System-Bud "Inkdast" i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.   b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez System-Bud "Inkdast" tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.  

4. W przypadku dokonania zakupu w weddingdream.shop, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:   a) firmie kurierskiej;   b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty)

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.   

6. W przypadku skierowania żądania System-Bud "Inkdast" udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą  

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.   a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił System-Bud "Inkdast".   b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.   c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez System-Bud "Inkdast" zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.   d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem System-Bud "Inkdast" może świadczyć jedynie za zgodą.  

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.   a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych. 

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.   a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.   b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:   a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;   b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;   c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;   d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;   e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu System-Bud "Inkdast" podlega;   f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.   c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, System-Bud "Inkdast" może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega System-Bud "Inkdast". Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług System-Bud "Inkdast", czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami lub świadczeniem usług.  

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.   a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. System-Bud "Inkdast" nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.   b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:   a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas System-Bud "Inkdast" ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;   b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;   c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;   d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.  

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.   a. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:   a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;   b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;   c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.  

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.   a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.   a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.  

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, System-Bud "Inkdast" spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – System-Bud "Inkdast" nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.  

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.  

10. Klient ma prawo żądać od System-Bud "Inkdast" przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres inkdast@gmail.com

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.