Facebook Pixel

Agnes Fashion Group

AGNES FASHION GROUP  to jedna z wiodących grup modowych wyznaczających trendy na polskim i europejskim rynku sukien ślubnych. Została oficjalnie powołana do życia w 1990 roku przez główną projektantkę Agnieszkę Czarną. Od 30 lat Agnes Fashion Group pojawia się ze swymi kolekcjami na najważniejszych wydarzeniach branżowych, goszcząc na polskich i międzynarodowych targach mody ślubnej. Obecnie można AFG znaleźć w ponad 300 eleganckich sklepach i butikach, rozlokowanych w całej Europie, jak też w sieci firmowych salonów w Polsce. To co charakteryzuje produkty Agnes, to dbałość o najmniejszy sz

WYSYŁKA W 4 - 7 dni roboczych

KOSZT WYSYŁKI 20.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 9,999.00 PLN

Produkty 30

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Produkty 30

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Agnes Fashion Group

ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin

tel.: 943648440

Wysyłka

Wysyłka towaru zostanie zrealizowana po zarejestrowaniu wpłaty na rachunku bankowym w terminie od 4-7 dni roboczych lub zgodnie z termiami określonymi przy składaniu zamówienia na towar. Dostarczymy produkt(y) zgodnie z Potwierdzeniem wysyłki i we wskazanym w nim terminem lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy. Proszę pamiętać, że nie realizujemy dostaw na adres skrzynki pocztowej. Proszę pamiętać także, że nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Użytkownika w soboty i niedziele. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Użytkownik. Prawo własności do zamówionych produktów przechodzi na Użytkownika w chwili ich dostarczenia.

 

Zwroty

Zwrot towarów

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.

2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.

3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres sklep@sklep.agnesfashiongroup.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres AGNES FASHION GROUP SP. Z O.O. SP.K., ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

4. Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności za towar bez kosztów transportu.

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

8. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

 

Spółka AGNES FASHION GROUP sp. z o.o. sp. k., prowadząca Sklep szanuje prywatność swoich Klientów i zależy jej na tym, by Użytkownicy korzystający z Serwisu czuli się bezpiecznie i komfortowo, mając pewność, że powierzone przez nich Spółce dane osobowe wykorzystywane są w sposób zgodny z prawem i wyłącznie do celu, dla jakiego zostały udostępnione. Niniejszy dokument, stanowiący Politykę Prywatności Sklepu i określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Klientów Sklepu w celu realizacji usług świadczonych na ich rzecz w drodze elektronicznej, przy wykorzystaniu strony www.weddingdream.com I. Administrator Danych Osobowych. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako Administrator) gromadzonych i przetwarzanych w ramach usług świadczonych w drodze elektronicznej przez Sklep Internetowy https://weddingdream.com jest Agnes Fashion Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Świdwinie, ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085042, posługującą się numerem NIP: 6721555926 i numerem REGON: 330018415, będący jednocześnie Sprzedawcą. II. Zakres i zasady grodzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych powierzonych przez Klienta. Dane osobowe pozyskiwane od Klientów Sklepu przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem wyrażonej przez nich zgody oraz przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Administrator pozyskuje, gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe które są niezbędne dla zawarcia Umowy Sprzedaży i jej realizacji. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać także nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Podanie przez Klienta danych osobowych w postaci imienia i nazwiska bądź nazwy, adresu zamieszkana, numeru telefonu, adresu e-mail i miejsca dostawy ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne dla zawarcia umowy i jej realizacji. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłączeniu w celach związanych z realizacją zamówienia, ewentualnie w celach marketingowych, związanych z informowaniem Klienta o bieżącej ofercie, promocjach cenowych i ofertach specjalnych, o ile Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie w tym celu podanych przez niego danych. Dane osobowe podane przez Klienta, celem realizacji zawartej Umowy, mogą zostać powierzone przez Administratora: firmie kurierskiej, dokonującej dostawy zamówionego przez Klienta Towaru, podmiotowi obsługującemu płatności. W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Administrator może udostępnić powierzone mu przez Klienta dane osobowe osobie przeprowadzającej kontrolę. Poza wypadkami wskazanymi w punkcie 6 i 7, Administrator nie ma prawa udostępniać powierzonych mu przez Klienta danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim - chyba że obowiązek ich udostępnienia wyraźnie wynika z obowiązujących przepisów prawa. II Czas przechowywania danych osobowych Dane osobowe powierzone przez Klienta będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy w związku z zawartą Umową Sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń. III Prawa Klienta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. Klient ma prawo w każdym czasie żądać od Administratora: wglądu w powierzone dane osobowe oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania powierzonych danych osobowych bądź ich uzupełnienia, wycofania zgody na przetwarzanie powierzonych danych, żądania usunięcia powierzonych danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu zrealizowania praw wskazanych w pkt 1, Klient powinien skontaktować się z Administratorem, przesyłając określone żądanie na adres: Agnes Fashion Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin IV Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych. Przetwarzając dane osobowe Klienta Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. V Pozostałe postanowienia Wszelkie zmiany dotyczące stosowanej przez Administratora Polityki Prywatności będą w widoczny sposób publikowane w Serwisie Administratora.