Facebook Pixel

Sklep internetowy weddingdream.shop jest prowadzony przez:


Wedding Dream Group Sp. z o.o. – z siedzibą w Warszawie (04-501), ul. Płowiecka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000820298, NIP: 1133008389, REGON: 385150497, o kapitale zakładowym w wysokości 10.756.000 zł wpłaconym w całości.

Regulamin korzystania z platformy marketplace weddingdream.shop dla kupujących

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.weddingdream.shop

 

SŁOWNICZEK:

Dział Obsługi klienta – dział obsługi Klienta dostępny jest pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Platformy weddingdream.shop.

Klient/kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Platformy  weddingdream.shop, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Platformy weddingdream.shop, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto – konto Klienta na Platformie weddingdream.shop, do którego dostęp jest możliwy po podaniu loginu i hasła, za pośrednictwem którego Klient może m.in. zarządzać swoimi danymi oraz korzystać ze wszystkich funkcjonalności Platformy weddingdream.shop;

Koszyk – funkcjonalność Platformy weddingdream.shop umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w ramach Platformy weddingdream.shop, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje Produktów znajdujących się w asortymencie Platformy weddingdream.shop.

Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-624), przy ul. Malborskiej 130.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Wedding Dream Shop oraz Sprzedawców podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Produkt – jest to rzecz ruchoma lub usługa, która może być przedmiotem obrotu w ramach Platformy weddingdream.shop zgodnie z Regulaminem.

Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący zasady i warunki korzystania przez Klientów z Platformy weddingdream.shop.

Platforma weddingdream.shop – internetowa platforma marketplace dostępna pod adresem internetowym www.weddingdream.shop umożliwiająca Klientom  dokonywanie na odległość (online) zakupów u Sprzedawców oferujących Produkty w ramach tej Platformy.

Sklep weddingdrean.com – sklep internetowy dostępny w domenie weddingdream.com.

Strona produktowa – strona w ramach Platformy weddingdream.shop, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.

Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Produkty oferowane przez Sprzedawców w ramach Platformy weddingdream.shop.

Sprzedawca – przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, który na zasadach opisanych w  niniejszym Regulaminie oferuje Produkty w ramach Platformy weddingdream.shop.

Login – unikatowy identyfikator Klienta wykorzystywany do logowania się do Konta;

Hasło – unikatowy ciąg znaków pozwalających na zalogowanie się do Konta.

Wedding Dream Shop –Wedding Dream Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-501), przy ul. Płowieckiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820298, posiadająca numer NIP: 1133008389, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł w całości opłaconym, będąca operatorem Platformy weddingdream.shop

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Korzystanie z Platformy weddingdream.shop jest dla Klientów nieodpłatne. Jakiekolwiek opłaty i prowizje związane z transakcjami dokonywanymi z wykorzystaniem Platformy weddingdream.shop, obciążają Sprzedawców.
 2. Sprzedawcami w ramach Platformy weddingdream.shop mogą być wyłącznie przedsiębiorcy (bez względu na formę organizacyjno-prawną), którzy zawarli z Wedding Dream Shop umowę o współpracy, umożliwiającą im oferowanie Klientom produktów za pomocą Platformy weddingdream.shop.
 3. Niniejszy Regulamin określa :
  a. zasady korzystania z Platformy weddingdream.shop;
  b. zasady rejestracji na Platformie weddingdream.shop;
  c. warunki składania zamówień na Produkty oferowane na Platformie shop, warunki dostawy Produktów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów;
  d. prawa i obowiązki Klienta odnoszące się do umowy ze Sprzedawcą oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy odnoszące się do umowy z Klientem;
  e. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
  f. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. W ramach Platformy weddingdream.shop Klienci mogą:
  a. składać online zamówienia na Produkty u Sprzedawców i zawierać na odległość ze Sprzedawcami Umowy Sprzedaży;
  b. dokonywać płatności za zamówione Produkty za pomocą Podmiotu realizującego płatność;
  c. zapoznawać się z ogólnodostępnymi profilami Sprzedawców, zawierającymi informacje o Sprzedawcach (w tym ich dane firmowe i dane teleadresowe) oraz o obowiązujących u nich warunkach sprzedaży i dostawy Produktów;
  d. składać - za pomocą udostępnionego narzędzia online - reklamacje dotyczące Produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące umów zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami;
  e. wystawiać – za pomocą udostępnionych narzędzi – oceny dotyczące realizacji poszczególnych zamówień przez Sprzedawców;
  f. sprawdzać status realizacji oraz historię swoich zamówień za pomocą zakładki „Twoje konto”.
 5. Funkcjonalności Platformy weddingdream.shop, o których mowa w ust. 4 lit. d) – f) powyżej, dostępne są wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych na Platformie weddingdream.shop (posiadających Konto), po zalogowaniu do Konta.
 6. Aby przeglądać strony internetowe Platformy weddingdream.shop, w tym asortyment dostępny w ramach Platformy weddingdream.shop, potrzebne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Aby korzystać z niektórych funkcjonalności Platformy shop, w tym rejestracji na Platformie weddingdream.shop, oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Przeglądanie asortymentu Platformy weddingdream.shop nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 8. W ramach korzystania z Platformy weddingdream.shop zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści naruszających prawo lub dobre obyczaje. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Platformy weddingdream.shop do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Platformy weddingdream.shop jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy weddingdream.shop, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Platformy weddingdream.shop lub jej elementy techniczne.
 9. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24. Usługi te świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin/.
 • 2. Rejestracja
 1. Rejestracja na Platformie weddingdream.shop umożliwia Klientowi:
  a. przeglądanie historii zamówień;
  b. korzystanie z kodów rabatowych;
  c. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów;
  d. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom;
  e. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera.
 2. Aby zarejestrować się na Platformie weddingdream.shop (założyć Konto) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Wedding Dream Shop, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Po zarejestrowaniu się na Platformie weddingdream.shop każdorazowe logowanie odbywa już przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta.
 5. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta w ramach Platformy weddingdream.shop i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 6. Rejestracja na Platformie weddingdream.shop, jak również korzystanie z funkcjonalności Platformy shop, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Wedding Dream Shop umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. W celu usunięcia Konta Klienta z Platformy weddingdream.shop należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z Działem Obsługi Klienta. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Wedding Dream Shop o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
 8. Wedding Dream Shop jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wedding Dream Shop jest także uprawniona do zablokowania Konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
  a. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu,
  b. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu;
  c. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu z Platformy weddingdream.shop powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego; W przypadku zablokowania Konta Klienta zgodnie z ust. 8 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Wedding Dream Shop. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania Konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już̇ dokonana, całość zapłaconej kwoty zostanie zwrócona Klientowi. Zwrot nastąpi niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu.
 9. O zamiarze zablokowania Konta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Platformie weddingdream.shop. Zablokowanie Konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie prowadzenia Konta w trybie natychmiastowym.
 10. Od decyzji Wedding Dream Shop o zablokowaniu Konta przysługuje Klientowi wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinien być wysłany na adres siedziby Wedding Dream Shop. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.
 • 3. Zasady korzystania z Platformy weddingdream.shop
 1. Logowanie do Platformy weddingdream.shop odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz Hasła podanych przy rejestracji Konta. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto (zakładka „Twoje konto”).
 2. Klient, który założył Konto, może korzystać ze wszystkich funkcji Platformy weddingdream.shop. Klient ma możliwość zamieszczania Materiałów, jednak nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego.
 3. Wraz z zarejestrowaniem się w Platformie weddingdream.shop tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Platformy weddingdream.shop widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – Login Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Platformy weddingdream.shop. Zamieszczając wszelkie dane w swoim Koncie, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  a. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w ramach Platformy shop, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;
  b. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  c. zamieszczając dany Materiał w ramach Platformy weddingdream.shop (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Wedding Dream Shop z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.
 5. Materiały zamieszczone w ramach Platformy weddingdream.shop naruszające przepisy prawa oraz osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane i blokowne (uniemożliwienie dostępu) przez Wedding Dream Shop. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Platformie weddingdream.shop.
 6. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Platformy weddingdream.shop, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Platformy weddingdream.shop, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Platforma weddingdream.shop nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Wedding Dream Shop nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Platformy weddingdream.shop. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w ramach Platformy weddingdream.shop.
 8. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w ramach Platformy shop narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, należy poinformować o tym Wedding Dream Shop za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Platformy weddingdream.shop oraz informując, na czym polega naruszenie. Wedding Dream Shop niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin.
 9. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w ramach Platformy weddingdream.shop Wedding Dream Shop jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Wedding Dream Shop, Platformy weddingdream.shop lub Produktów prezentowanych w ramach Platformy weddingdream.shop. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Wedding Dream Shop z Materiałów w działalności Platformy weddingdream.shop, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Platformy weddingdream.shop bez ograniczeń czasowych. Udzielona Wedding Dream Shop licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Wedding Dream Shop jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Wedding Dream Shop powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicka wybranego przy rejestracji w Platformie weddingdream.shop ).
 10. Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy Loginu oraz Hasła do swojego Konta w ramach Platformy weddingdream.shop; Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 • 4. Informacje o produktach
 1. Strony produktowe w ramach Platformy weddingdream.shop oraz informacje o cenie i dostępności Produktu w asortymencie poszczególnych Sprzedawców, nie stanowią oferty Sprzedawców w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Każdy Produkt dostępny w ramach Platformy weddingdream.shop posiada kartę Produktu, która zawiera: opis Produktu w tym dane szczegółowe Produktu obejmujące charakterystyczne cechy Produktu; informacje o Sprzedawcach oferujących dany Produkt, dostępności Produktu u każdego z takich Sprzedawców oraz warunkach dostawy Produktu, oferowanej cenie i warunkach płatności. Jeżeli dany Produkt znajduje się w asortymencie Sklepu weddingdream.com, jako pierwsza prezentowana jest zawsze oferta Sklepu weddingdream.com. Gdy Sklep weddingdream.com nie oferuje danego Produktu, jako pierwsze pokazane są warunki dostawy i płatności Sprzedawcy, który oferuje najniższą cenę za dany Produkt.
 3. Taki sam Produkt może znajdować się w asortymencie różnych Sprzedawców. W takim wypadku mogą mieć zastosowanie różne ceny i warunki dostawy obowiązujące u poszczególnych Sprzedawców. Wybór Sprzedawcy, spośród różnych Sprzedawców posiadających taki sam Produkt w swoim asortymencie, leży wyłącznie w gestii Klienta.
 4. Poszczególni Sprzedawcy mogą oferować tylko niektóre sposoby dostawy przewidziane w niniejszym Regulaminie, a także oferować dostawę Produktów wyłącznie na określonym obszarze lub obszarach.
 5. Ceny Produktów dostępnych u poszczególnych Sprzedawców:
  a. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od Sprzedawcy, sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta; całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w podsumowaniu zamówienia przed jego złożeniem przez Klienta;
  b. zawierają podatek VAT (jeżeli dotyczy) i podawane są w złotych.
 • 5. Warunki składania i realizacji zamówień
 1. Klient może w ramach Platformy weddingdream.shop składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sprzedawców przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  a. zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia w ramach Platformy weddingdream.shop bez rejestracji;
  b. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia;
  c. wybrać Sprzedawcę, w którego asortymencie dany Produkt jest dostępny, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  d. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia Produktu) oraz sposób płatności;
  e. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru oraz adres e-mail.
  f. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  g. kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”;
  h. opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 3. Sprzedawcy są uprawnieni do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub kategorii Produktów, objętej jednym zamówieniem.
 4. Złożenie zamówienia Produktu przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży tego Produktu, zgodnie z informacjami dostępnymi na Stronie produktowej i zgodnie z treścią zamówienia.
 5. Wedding Dream Shop nie jest stroną umów dotyczących sprzedaży Produktów, zawieranych za pośrednictwem Platformy weddingdream.shop. Stronami takich umów są wyłącznie Klienci (jako kupujący) i Sprzedawcy (jako sprzedający).
 6. W przypadku, gdy Klient składa jednocześnie zamówienia u wielu Sprzedawców (ust. 7 poniżej), do każdego z tych zamówień doliczane są koszty dostawy Produktów (wysyłki) obowiązujące u danego Sprzedawcy, zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Klienta spośród opcji dostępnych u danego Sprzedawcy.
 7. W ramach procesu składania zamówienia, Klient może umieścić w Koszyku Produkty różnych Sprzedawców. W ten sposób Klient może jednocześnie złożyć zamówienia na poszczególne Produkty u wielu Sprzedawców, a w konsekwencji zawrzeć umowy sprzedaży z różnymi Sprzedawcami. W takim wypadku poszczególne zamówienia przekazywane są przez Wedding Dream Shop do odpowiednich, wybranych przez Klienta, Sprzedawców.
 8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w jego Koncie lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu przez danego Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który:
  a. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost;
  b. ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.
 10. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę w przypadku niedokonania przez Klienta płatności całości ceny zamówienia. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. W przypadku dokonania przez Klienta częściowej zapłaty za zamówienie, wpłacone przez niego środki są zwracane na zasadach opisanych w § 12 Regulaminu.
 11. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). Wedding Dream Shop informuje, że w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli Sprzedawca i doręczyciel dochował należytej staranności przy dostarczaniu przedmiotu zamówienia.
 • 6. Modyfikacje zamówienia
 1. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Konsumentem, Klient do czasu realizacji może zrezygnować z zamówienia, o ile dany Sprzedawca wyraziła na to zgodę.
 2. W celu rezygnacji z zamówienia przed jego realizacją (zarówno w całości jak i w części) Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą lub Działem Obsługi Klienta.
 3. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez Produkty statusu „Zrealizowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Dziale Obsługi Klienta.
 • 7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Dostępne formy płatności zależne są od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju Produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „Rodzaje płatności” na Platformie weddingdream.shop oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 2. Płatności mogą być uiszczane poprzez system płatności elektronicznej akceptowanej przez Wedding Dream Shop oraz Sprzedawcę.
 3. Zamówienia złożone w ramach Platformy muszą być opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia).
 4. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności.
 5. Klienci mogą skorzystać z kodów rabatowych otrzymanych od Wedding Dream Shop, Sprzedawcy lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w ramach Platformy weddingdream.shop.
 6. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu.
 8. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
 9. Dostepne formy płatności za zamówienia dokonywane w ramach Platformy weddingdream.shop:
  a. płatności dokonywane przelewem, kartą płatniczą lub za pomocą systemu płatności BLIK, systemu PayPal;,
  b. w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7 niniejszego Regulaminu (jednoczesne złożenie zamówień u różnych Sprzedawców) Klient dokonuje jednej płatności z góry za wszystkie złożone zamówienia; w takim wypadku operator płatności (Centrum Rozliczeniowe Przelewy24) rozdziela zapłaconą sumę i przekazuje poszczególnym Sprzedawcom należne im kwoty.
 10. Mając na względzie, że stroną zawartej z Klientem w ramach Platformy weddingdream.shop Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca, na Sprzedawcy ciąży obowiązek udokumentowania sprzedaży Produktu zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego, w tym – jeżeli dotyczy – wystawienia i doręczenia Klientowi faktury albo, w danym wypadku, paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż. Klient będący podatnikiem VAT składając zamówienie na Produkt akceptuje otrzymanie od Sprzedawcy będącego podatnikiem VAT faktury elektronicznej.
 • 8. Realizacja zamówień
 1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu.
 2. Dostawy Produktów realizowane są tylko na terytorium Polski. Przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do Paczkomatu InPost w zależności od dostępnych u danego sprzedawcy form dostawy.
 3. W ramach realizacji zamówienia do Klienta zostanie wysłana komunikacja e-mail dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tych wiadomości Sprzedawca może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia.
 • 9. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi
 1. Wedding Dream Shop informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem, Sprzedawcy są obowiązani dostarczyć Produkty bez wad. Warunki odpowiedzialności Sprzedawców za wady sprzedanych przez nich Produktów (rękojmia) określane są przez Sprzedawców tych Produktów, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. Wedding Dream Shop informuje, że w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami nie mogą zostać wyłączone ani ograniczone przez Sprzedawców uprawnienia przewidziane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556-576 Kodeksu cywilnego).
 2. Reklamacje dotyczące Produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące Umów Sprzedaży zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami należy kierować do Sprzedawców. Każdy Sprzedawca określa samodzielnie stosowaną przez siebie procedurę reklamacyjną – informacje w tym zakresie dostępne są na profilach Sprzedawców na Platfromie weddingdream.shop. W ramach Platformy weddingdream.shop zarejestrowanym Klientom udostępniane jest narzędzie komunikacyjne umożliwiające złożenie reklamacji online bezpośrednio u Sprzedawcy.
 3. Reklamacje związane z działaniem Platformy weddingdream.shop mogą być zgłaszane Wedding Dream Shop za pośrednictwem Dział Obsługi Klienta. Reklamacje takie są rozpatrywane przez Wedding Dream Shop wedle kolejności wpływu na zasadach opisanych w § 16 Regulaminu.
 • 10. Warunki gwarancji
 1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Platfromy weddingdream.shop mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Wedding Dream Shop nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany Produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
 2. W przypadku Produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:
  a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
  b. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.
 • 11. Prawo Konsumenta do odstąpienie od umowy zawartej ze Sprzedawcą
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość poprzez Platformę weddingdream.shop w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  a. w przypadku sprzedaży Produktu – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu;
  b. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z Produktów;
  c. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Produktów dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  d. w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do Sprzedawcy). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez danego Sprzedawcę (jeśli dotyczy) jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Produkt Sprzedawcy lub – w przypadku gdy ma to zastosowanie – osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (np. koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  f. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Klient będący Konsumentem, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Wedding Dream Shop, powinien poinformować Wedding Dream Shop o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (POBIERZ FORMULARZ). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym § 11, nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • 12. Odpowiedzialność
 1. Wedding Dream Shop ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Platformy weddingdream.shop, w tym za prawidłowe przekazanie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą informacji w ramach procesu składania zamówień na Produkty. Wedding Dream Shop nie odpowiada jednakże za ustalone przez Klienta ze Sprzedawcą treść i warunki Umowy Sprzedaży, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie takiej umowy. Warunki Umowy Sprzedaży, takie jak cena, termin realizacji zamówienia, koszty i sposoby dostawy uzgadniają pomiędzy sobą Klient i Sprzedawca. Sprzedawca odpowiada ponadto za obsługę posprzedażną Klienta oraz za przekazanie Klientowi informacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wedding Dream Shop nie jest sprzedawcą Produktów z asortymentu Sprzedawców i nie odpowiada za jakość tych Produktów ani za ich wady. Wedding Dream Shop nie zajmuje się ponadto realizacją dostawy Produktów zamówionych przez Klientów u Sprzedawców ani nie odpowiada za sposób i terminowość takiej dostawy.
 3. W ramach procesu składania i realizacji zamówień, na adres e-mail Klienta podany w związku z zamówieniem są przesyłane wiadomości dotyczące tego zamówienia (np. potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy na odległość, informacja o statusie realizacji zamówienia, itp.). Takie informacje mogą być wysyłane przez Sprzedawców za pomocą narzędzi udostępnionych dla nich w ramach Platformy weddingdream.shop. Jeżeli w treści takich wiadomości nie wskazano inaczej, ich nadawcą jest Sprzedawca, a nie Wedding Dream Shop.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  a. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  b. zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia;
  c. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny;
  d. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 Regulaminu, Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność za zamówienie zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4-6 powyżej.
 • 13. Promocje
 1. Wyprzedaże oraz akcje promocyjne mogą być przeprowadzone na zasadach określonych przez Wedding Dream Shop lub poszczególnych Sprzedawców.
 2. Na stronie Platformy weddingdream.shop mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  a. promocje produktowe – obniżające cenę Produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na Stronie produktowej;
  b. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego Produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków Promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  c. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych Produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy Produkt; Promocja obejmuje wszystkie Produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  d. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch Produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie Produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich;
  e. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka Produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego. Promocje prowadzone w ramach Platformy weddingdream.shop nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 5. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę Produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich Produktów.
 • 14. Dane osobowe
 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Platformy weddingdream.shop poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.
 2. Dane osobowe podawane przez Klientów za pośrednictwem Platformy weddingdream.shop (w tym w procesie rejestracji Konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji na Platformie shop, w procesie korzystania z Platformy weddingdream.shop), przetwarzane są przez Wedding Dream Shop tj. Izabela Janachowska-Jabłońska Wedding Dream, ul. Płowiecka 1, (04-501 Warszawa).
 3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów w przypadku złożenia zamówienia na Produkt z asortymentu Sprzedawcy, danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia faktury, jeśli dotyczy) jest poszczególny Sprzedawca. Wedding Dream Shop jedynie udostępniania te dane kontrahentowi Klienta (Sprzedawcy) w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu oraz wykonania tej umowy. Informacje o Sprzedawcy zawarte są w profilu Sprzedawcy dostępnym na Platformie weddingdream.shop oraz w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupu Produktów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Wedding Dream Shop, które wymagają podania danych osobowych. Wedding Dream Shop przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 Regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Działu Obsługi Klienta.
 6. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 7. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 • 15. Newsletter
 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Wedding Dream Shop oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Wedding Dream Shop i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące Produktów Wedding Dream Shop i jej partnerów biznesowych - Sprzedawców oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”), za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub klikając ‘anuluj subskrypcję” w otrzymanym newsletterze.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 • 16. Reklamacje dotyczące działania Platformy weddingdream.shop
 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu, wszelkie reklamacje dotyczące działania Platformy shop lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Wedding Dream Shop:
  1. za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta,
  2. pisemnie na adres siedziby Wedding Dream Shop (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
  3. za pośrednictwem e-maila na adres: dok@weddingdream.com(z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy).
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że Regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 • 17. Postanowienia końcowe
 1. Wedding Dream Shop dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Platformy shop były na najwyższym poziomie, jednakże Wedding Dream Shop nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Platformy weddingdream.shop w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Platformy weddingdream.shop. Wedding Dream Shop dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu weddingdream.shop było dokonywane w godzinach nocnych.
 2. Wszystkie nazwy Produktów zamieszczone na stronie Platformy weddingdream.shop używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Wedding Dream Shop, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odrkonsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Wedding Dream Shop, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wedding Dream Shop.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Wedding Dream Shop, której przedmiotem są usługi świadczone przez Wedding Dream Shop w ramach Platformy weddingdream.shop na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 7. Umowy ze Sprzedawcami w ramach usługi Marketplace są zawierane w języku polskim
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep weddingdream.shop korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep weddingdream.shop do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu weddingdream.shop. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 9. Wedding Dream Shop jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn m.in.:
  1. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Platformy weddingdream.shop, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu weddingdream.shop;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością jego modyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
  3. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  4. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  5. przeciwdziałanie nadużyciom;
  6. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  7. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.
 10. Wedding Dream Shop poinformuje o zmianach Regulaminu komunikatem opublikowanym na stronie Platformy weddingdream.shop oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym Regulaminem w formacie PDF). Ponadto zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu weddingdream.shop (również w formacie PDF). Zmieniony Regulamin wiąże zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta na zasadach opisanych w § 2 ust. 7 Regulaminu przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmian Regulaminu nie może być krótszy niż 7 dni od dnia publikacji zmian.
 11. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed zmianą, zamówienia te będą realizowane na dotychczasowych zasadach.