Facebook Pixel

Naturlino Atelier Agnieszka Tadeusiak

Marka NaturLino powstała z pasji do projektowania i szycia, z zamiłowania do naturalnych tkanin oraz zainteresowania dekoracją wnętrz. W kameralnym Atelier wykonuję własnoręcznie dekoracje stołowe z jedynej w swoim rodzaju i ponadczasowej tkaniny w 100% lnianej oraz papeterię okazjonalną w nurcie ekologicznym.

Kartki ślubne wykonane ręcznie proponuję każdemu, kto chciałby wręczyć Młodej Parze prezent wraz z życzeniami w nietuzinkowej formie, która podkreśli wyjątkowość tego szczególnego dnia.

Każdy produkt wykonuję z najwyższą starannością i dbałością o najmniejsze szczegóły

WYSYŁKA W 3-5 dni roboczych

KOSZT WYSYŁKI 14.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 400,00 PLN

Produkty 32

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Produkty 32

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Naturlino Atelier Agnieszka Tadeusiak

Łódź

tel.: 694 585 789

email: atelier@naturlino.pl

Wysyłka

Dostawa towaru dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub poprzez paczkomaty InPost w terminie 5 do 10 dni roboczych.

Początek biegu terminu wysyłki liczy się w następujący sposób: w przypadku płatności elektronicznej - od dnia uznania płatnością rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedającego.

Ważne! Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Darmowa wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 400 zł.

Zwroty

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 95 lok. 16, 94-051 Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: atelier@naturlino.pl

Postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez konsumenta stosuje się od 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej dzialalnością gospodarczą, gdyz z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególnosci z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

BIEG TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (A) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) - od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; (B) dla pozstałych umów - od dnia zawarcia umowy.

ZWROT WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 95 lok. 16, 94-051 Łódź.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostęony w opisie Transakcji).

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

MOŻLIWE KOSZTY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ponosi BEZPOŚREDNIE koszty zwrotu Towaru.

Dodatkowo jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danej Transakcji, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentwi w odniesieniu do umów: (1) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie polączone z innymi rzeczami; (2) świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

Adres do zwrotu

Adres: Łódź 94-051 al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 95 lok. 16

Email: atelier@naturlino.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych Kupujących biorących udział w Transakcjach Sprzedającego jest Agnieszka Tadeusiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NATURLINO ATELIER AGNIESZKA TADEUSIAK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 95 lok. 16, 94-051 Łódź i adres do doręczeń: al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 95 lok. 16, 94-051 Łódź, NIP 7271029410, REGON 385661980, adres poczty elektronicznej: atelier@naturlino.pl numer telefonu: 694-585-789 - zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedającym. Dane osobowe Kupujących Sprzedający otrzymuje od Wedding Dream Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej jako: RODO). Sprzedający zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z powyższego rozporządzenia oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Kupujących przetwarzane mogą być w następujących celach: 1. Przeprowadzenie Transakcji Sprzedającego i realizacja umów sprzedaży zawartych w wyniku Transakcji Sprzedającego. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. 2. Prowadzenie ewidencji przychodów. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 paragraf 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Sprzedającemu przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej). 3. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Sprzedający lub jakie mogą być podnoszone wobec Sprzedającego. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedającego, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia rozszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Sprzedającego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Sprzedającego wynosi sześć lat). 4. Jeżeli Kupujący wyrazi uprzednią zgodę, to dane Kupującego mogą być przetwarzane także w innym celu, o którym mowa w udzielanej zgodzie przez Kupującego. Podstawę prawną stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 1. Wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Sprzedającego - w przypadku Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. 2. Dostawcy usług zaopatrujących Sprzedającego w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Sprzedającemu prowadzenie działalności gospodarczej, (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia zarządzania sprzedażą, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Sprzedającemu) - jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszymi postanowieniami. 3. Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Sprzedającemu wsparcie księgowe, prawne, doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - jedynie w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszymi postanowieniami. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE Oosba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych, a jeżeli jej dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, am prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie okreslonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty lelektronicznej na adres Sprzedającego wskazany na wstępie. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Platformy weddingdream.shop danych osobowych niezbędnych do udziału w Transakcji i zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości udziału w Transakcji lub zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub udziału w Transakcji są każdorazowo wskazane na stronie internetowej pod adresem www.weddingdream.shop PRAWO WŁAŚCIWE, JĘZYK Umowa sprzedaży między Sprzedającym i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.